Nawet po zakończeniu projektu zespół projektowy aktywnie promuje jego wyniki. Koordynator projektu Dariusz Michalak wziął udział w wydarzeniu „Niedopasowanie umiejętności i miejsc pracy”, które odbyło się w dniach 3-6.03.2020 r. w Skopje w Macedonii.

Głównymi celami wydarzenia były: identyfikacja i wskazanie przyczyn niedopasowań między pracą a edukacją, opracowanie rekomendacji mających na celu niwelowanie zidentyfikowanych problemów, wymiana dobrych praktyk i pomysłów, oraz tworzenie sieci kontaktów. Wydarzenie zostało zorganizowane dla przedstawicieli z całej UE – zarówno aktualnych, jak i potencjalnie przyszłych beneficjentów programu ERASMUS+.

Była to bardzo dobra okazja do rozpowszechnienia idei projektu e-MOTIVE i przedstawienia jego wyników w nieformalnej dyskusji. Podczas spotkania wśród zainteresowanych uczestników rozdano specjalnie przygotowane na tę okazję zestawy materiałów informacyjnych o wynikach projektu (ulotki informacyjne oraz specjalne wydanie biuletynu projektowego). 

Dyskusje kuluarowe potwierdziły wciąż duże zapotrzebowanie na wyniki projektu e-MOTIVE. Zidentyfikowano także szereg nowych tematów do opracowania. Uznano, że warto aktualizować i rozszerzać wyniki projektu e-MOTIVE. Zaowocowało to stworzeniem  nowego konsorcjum z uczestnikami spotkania i opracowaniem wniosku na nowy projekt w ramach programu ERASMUS+. Trzymajmy kciuki za dobrą współpracę z nowymi partnerami z Chorwacji i Macedonii w ramach nowego projektu.